Student fir 1 Dag - Luxembourg Edition

D'ACEL seet allen Participanten Merci fir d'Deelhuelen un dëser Editioun an hofft d'nächst Joer erëm vill Läit begréissen ze kënnen.


2 Deeg

6 Länner

22 Cerclen

133 Präsentatiounen

530 Umeldungen

216 Schülerinnen a Schüler


Wann s du net konns deelhuelen oder nach Froen zu engem Studium hues, kanns du dech gären op eisem Site www.acel.lu informéieren oder schreif eis eng E-Mail un contact@acel.lu